You are here:

              

                                                                                                               

 

 

Schloss Zbraslav

aus Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Zbraslav (01.03.2009)

 

 

Primary Sources:

 

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-V, edd. G. Fridrich et alii, Pragae 1904 sqq.

Chronicon Aulae Regiae, ed. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum IV, Praha 1884, 3-334.

 

Listy kláštery zbraslavského, ed. F. Tadra, Historický archiv 23, Praha 1904.

 

Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae II - V,ed. J.Emler et alii, Praha 1822 sqq.

 

 

Secondary Sources:

 

Benešovská, Klára,

Aula Regia près de Prague  et Mons Regalis près de Paris, in: Cisterciáci ve středověkém českém státě,  Les cisterciens dans le royaume médiéval de Boheme, Sborník z kolokvia v Kutné Hoře, Actes du colloque de Kutná Hora, Cîteaux, Commentarii cistercienses 47, 1996, 231-245.

 

Encyklopedie českých klášterů, ed. P-Vlček-P.Sommer –D. Foltýn, Praha 1997, 590-596.

 

Charvátová, Kateřina

Petr Žitavský, opat zbraslavského kláštera /1316 - 1339/ (Peter of Zittau, abbot of the Zbraslav monastery /1316 - 1339/), In: Sborník Společnosti přátel starožitností 2, Praha 1991, 87 - 107.

 

Charvátová, Kateřina

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420,  2. svazek, Kláštery založené ve 12. a 13. století, Praha 2002, 183-264.

 

Charvátová, Kateřina

Chronicon Aulae Regiae jako klášterní kronika, Marginalia historica V, 2002, 307-355.

 

Janauschek, Leopold
Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. S. 246-264. Nr DCLXXXVIII.

 

Kuthan, Jiří

Cisterciácký klášter a pohřebiště posledních Přemyslovců na Zbraslavi, Pražský sborník historický 11, 1978, 81-100.

 

Kuthan, Jiří

Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983, 264-277.

 

Kuthan, Jiří

Středoevropské metamorfozy pravoúhlého chóru. (K interpretaci archeologického výzkumu na Zbraslavi), časopis Národního muzea 156, 1987, 33-70.

 

Prokopová, Irena

Václav II.a založení zbraslavského kláštera, Historický obzor 12, 2001, 146-158.

 

Spěváček, Jiří

Petr Žitavský, a počátky lucemburské dynastie v Čechách, Mediaevalia historica Bohemica 3, 1993, 177-196.

 

 

 

 

 

To top