You are here:

 

 

 

 

 

back

 

 

photos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please,

help to complete

the bibliography,

contact an editor.

 

              

                                                                                                               

 

 

Kloster Sedlec

aus Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Sedlec (23.02.2009)

 

 

Primary Sources:

 

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-V, edd. G. Fridrich et alii, Pragae 1904 sqq.

 

Listiny klášterů sedleckého a skalického, ed. J. Kalousek,  Archiv český XIV, č. 22, s. 411-412.

 

Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae II - V,ed. J.Emler et alii, Praha 1822 sqq.

 

 

 

Secondary Sources:

 

Čechura Jaroslav, Dvě studie k sociálněekonomickému vývoji klášterního velkostatku v předhusitských Čechách, Sborník Národního muzea v Praze, řada A, sv. XLII, 1988.

 

Čechura Jaroslav,

Hospodářský vývoj sedleckého kláštera do roku 1346, Muzeum a současnost 5, 1982, 39-72.

 

Čelakovský, Jaromír

Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době předhusitské, Praha 1916.

 

Devoty, J.F.

Popsání řehole cistercienské na svatém místě veleslavného údolí Sedleckého, Praha 1824.

 

Encyklopedie českých klášterů, ed. P-Vlček-P.Sommer –D. Foltýn, Praha 1997, 328-335.

 

Hynková, Jana

Heidenreich Sedlecký, in: 900 let cisterciáckého řádu, Sborník z konference konané 28.-29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, ed. K. Charvátová, Praha 2000, 97-160.

 

Charvátová, Kateřina

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420,  1. svazek, Fundace 12. století, Praha 1998, 103-154.

 

Janauschek, Leopold
Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. S. 78. Nr. CXCI.

 

Kuthan, Jiří
Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983, 180-206

 

Leroux-Dhuys,  Jean-François – Gaud, Henry

Cistercian abbeys. History and Architecture, Köln 1998, 332-333.

 

Leroux-Dhuys, Jean-François: Die Zisterzienser: Geschichte und Architektur. Köln: Könemann 2006. ISBN: 3-8331-2076-2. [S. 33, S. 110, S. 125, S. 332-333].
 

Nuhlíček, Josef,

 Zlomek urbáře kláštera sedleckého z třicátých  let 14. století, Sborník archivních prací  7, 1957, 226-272.

 

Nuhlíček, Josef,

Sedlecký klášter a jeho statky od válek husitských do zrušení r. 1783. I. část 1420-1564, Středočeský sborník historický 9, 1974, 163-182

 

Nuhlíček, Josef,

Sedlecký klášter a jeho statky od válek husitských do zrušení r. 1783. II. část 1565-1620, Středočeský sborník historický 10, 1975, 237-254.

 

 

 

 

 

To top