You are here:

              

                                                                                                               

 

 

Klášter Plasy

Z Wikipedie, cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Plasy (22.02.2009)

 

Kloster Plasy

aus Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Plasy (22.02.2009)

 

 

850 let plaského kláštera (1145-1995), ed. J. Fák, Kralovice 1995.

 

Bukačová, Irena, Mauritius Vogt. Příspěvek k barokní vzdělanosti v Čechách, Severní Plzeňsko, Vlastivědná ročenka 1994, 7-47.

 

Čechura, Jaroslav, Hospodářský vývoj plaského kláštera v době přemyslovské, Historická geografie 18, 1979, 233-306.

 

Charvátová, Kateřina,  Kolonizace plaského kláštera 1250-1420.(Colonisation of the Plasy monastery), Musejní a vlastivědná práce 30, Časopis společnosti přátel starožitností českých 100, 1992, 223 - 232.

 

Charvátová, Kateřina, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420,  1. svazek, Fundace 12. století, Praha 1998, 155-206.

 

Charvátová, Kateřina, Kolonizace plaského kláštera 1175-1250. (Colonisation of the Plasy monastery), Musejní a vlastivědná práce 30, Časopis společnosti přátel starožitností 100, 1992,73-83.

 

Charvátová, Kateřina, Le modéle économique cistercien et son application pratique en Bohême, Cahiers de Civilisation Médievale XXX, 1987, 65-70.

 

Charvátová, Kateřina, Settlement patterns within the domain of Plasy abbey,Bohemia: 1100 - 1400 A.D., Památky archeologické 84, 1993,120 - 147.

 

Charvátová, Kateřina-Silagiová, Zuzana, Fiant festa per Ordinem Universum, Cistercký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13. století. A Cistercian Calendar of Bohemian Origin of the first half of the 13th Century, Praha 2003.

 

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-V, edd. G. Fridrich et alii, Pragae 1904 sqq.

 

Dippold, Günter, Plass und Nepomuk- die böhmischen Tochterklöster von Langheim und Ebrach, Frankenland 49, 1997, s. 20-31.

 

Dostálová, Lenka: Cisterciácká lékárna v Plasích, in 900 let cisterciáckého řádu, Praha 1999, s. 215–220.

 

Drozda, Robert: O duši plaských hodin, Plasy 2006

 

Encyklopedie českých klášterů, edd. P-Vlček-P.Sommer –D. Foltýn, Praha 1997, 417-425.

 

Horyna, Mojmír: Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998, s. 261-274.

 

Janauschek, Leopold: Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. S. 82. Nr. CCIV.

 

Kamenická, Eva, Nové nálezy v areálu cisterciáckého kláštera v Plasích, in: 900 let cisterciáckého řádu, Sborník z konference konané 28.-29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze ed. K. Charvátová, Praha 2000, 35-45.

 

Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny, ed. J.Fák, Kralovice 2005.

 

Podlaha, Antonín: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu kralovickém, Praha 1912, s. 155-202.

 

Pražák, J., Plaská knihovna v době husitské, Studie o rukopisech 3, 1864, 155-174.

 

Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae II - V,ed. J.Emler et alii, Praha 1822 sqq.

 

Řehák, Josef / Řehák, Josef jun.: Příklady dobového odvodnění klášterních komplexů, in Odvodnění stavebních památek, 2006, s. 12–23.

 

Rizzi, W. G.: Das Gesamtprojekt zur Barokisierung des Zisterzienserkloster Plass in Böhmen, in Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte XXXIV (1981).

 

Rožmberský, Petr: Dvory plaských cisterciáků, Plzeň 1999.

 

Všetečková, Zuzana, The Cistercian Origin of the Osek Lectionary ans the Mural Paintings in the Royal Chapel of the Cistercian Monastery of Plasy, in: Cisterciáci ve středověkém českém státě,  Les cisterciens dans le royaume médiéval de Boheme, Sborník z kolokvia v Kutné Hoře, Actes du colloque de Kutná Hora, Cîteaux, Commentarii cistercienses 47, 1996, 285-300.

 

 

 

To top