You are here:

              

                                                                                                               

 

 

Kloster Osek

aus Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Osek (18.02.2009)

 

 

link: Klášter Osek

 

 

 

Primary Sources:

 

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-V, edd. G. Fridrich et alii, Pragae 1904 sqq.

Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae II - V,ed. J.Emler et alii, Praha 1822 sqq.

 

 

Secondary Sources:

 

Čechura, Jaroslav

Velkostatek kláštera Osek v letech 1310 - 1419, Časopis Národního muzea, Řada historická 160, 1991, 20-46.

 

Charvátová, Kateřina

Osecká klášterní država do poloviny 14 století.(Die Besitzungen des Klosters Osek. Entstehung und Entwicklung bis zum Jahre 1346).Historická geografie 18, 1979, 307-350.

 

Charvátová, Kateřina

Hospodářství oseckého kláštera v první polovině 14.století.(The Cistercian abbey of Osek and its economy during the first half of the 14th century).Československý časopis historický 28,1980, 239-258.

 

Charvátová, Kateřina

Kolonizace oseckého kláštera ve 13. a 14.století. (Kolonisation des Osek-Klosters im 13. und 14.Jahrhundert), Folia Historica Bohemica 6, 1984,235-288.

 

Charvátová, Kateřina

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420,  1. svazek, Fundace 12. století, Praha 1998, 291-336.

 

Encyklopedie českých klášterů, ed. P-Vlček-P.Sommer –D. Foltýn, Praha 1997, 403-406.

 

Janauschek, Leopold: Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. S. 197. Nr. DVII.

 

Kuthan, Jiří

Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983, 110-155.

 

Leroux-Dhuys,  Jean-François – Gaud, Henry

Cistercian abbeys. History and Architecture, Köln 1998, 282-285.

 

Leroux-Dhuys, Jean-François: Die Zisterzienser: Geschichte und Architektur. Köln: Könemann 2006. ISBN: 3-8331-2076-2. [S. 125, S. 282-285].
 

Meduna, Petr

Archäologische Forschung im Raum des Klosterbesitzes von Ossegg, in: Cisterciáci ve středověkém českém státě,  Les cisterciens dans le royaume médiéval de Boheme, Sborník z kolokvia v Kutné Hoře, Actes du colloque de Kutná Hora, Cîteaux, Commentarii cistercienses 47, 1996, 193-202.

 

Mikuláš, Jiří- Rossi-Žáčková, Michaela

Hudební život v cisterciáckém klášteře Osek u Duchova v 18. a  první polovině 19. století, in: 900 let cisterciáckého řádu, Sborník z konference konané 28.-29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, ed. K. Charvátová, Praha 2000, 297-308.

 

Rossi-Žáčková, Michaela,

Osecká hudební libreta, in: 900 let cisterciáckého řádu, Sborník z konference konané 28.-29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, ed. K. Charvátová, Praha 2000, 309-314.

 

Scheinpflug, Bernard

Gründung des Cisterzienserstiften Ossegg, Program der deutschen Ober-Realschule in Prag, Praha 1859, 3-18.

 

Scheinpflug, Bernard

Abt Zlauco von Ossegg, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 16, 1878, 74-78.

 

Scheinpflug, Bernard

Studien zur Geschichte von Ossegg, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 18, 1880, 241-252; 19,1881, 58-68, 302-327.

 

Scheinpflug, Bernard

Das Zisterzienserstift Ossegg zur Zeit Kaiser Joseph II, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 23, 1885, 71-85.

 

Siegl, Meinrad: Die Abtei Ossegg in Böhmen. In: Brunner, Sebastian: Ein Cisterzienserbuch. Geschichte und Beschreibung der bestehenden und Anführung der aufgehobenen Cisterzienserstifte in Österreich-Ungarn, Deutschland und der Schweiz. Würzburg: Woerl 1881. S. 280-353.

 

Wohlman, Bernhard,

Verzeichniss der Handschiften in der Bibliothek des Stiftes Ossegg, in: Xenia Bernardina II, Sien, 1891, 115-164.

 

800 let kláštera Osek. Jubilejní sborník, 800 Jahre Kloster Ossegg, Festschrift ,Osek 1996.

 

 

 

 

To top