You are here:

              

                                                                                                               

 

 

 

Zusammenfassende Geschichte des Zisterzienserklosters Vyšší Brod/Hohenfurth

aus http://www.klaster.vyssibrod.cz/deutsch/geschichte.html

 

Historie kláštera (Czech)

 

History of the monastery (English)

 

Historia (Polish)

 

 

Primary Sources:

 

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-V, edd. G. Fridrich et alii, Pragae 1904 sqq. Vol. 1. Vol. 2. Vol. 3. Vol. 4.

 

Grillenberger, Otto: Das Wilheringer Formelbuch "De kartis visitacionum. In: Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner und Cisterciener Orden 19 (1898), p. 229-246; p. 418-425; p. 587-601; 20 (1899), p. 127-137; p. 482-492; 21 (1900), p. 384-392.

 

Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae II - V,ed. J.Emler et alii, Praha 1822 sqq.

 

Pangerl, Mathias: Urkundenbuch  des Cistercienserstiftes B. Mariae V. zu Hohenfurth in Böhmen. (Fontes rerum Austriacarum 23). Wien 1865.

 

Schmidt, P. Valentin: Das Urbar des Stiftes Hohenfurt aus dem Jahre 1530. In: Cistercienser Chronik 8 (1896), p. 129-137; p. 161-175; p. 193-200; p. 237-245; p. 266-272; p. 296-305; p. 328-340.

 

 

Secondary Sources:

 

Bartlová, Milena

Madona vyšebrodská, in: 900 let cisterciáckého řádu, Sborník z konference konané 28.-29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, ed. K. Charvátová, Praha 2000, 245-252.

 

Charvátová, Kateřina

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420,  2. svazek, Kláštery založené ve 12. a 13. století, Praha 2002, 9-80.

 

Cechner, Antonín: Soupis památek … v politickém okresu kaplickém. Praha 1921, S. 320-430

 

Cechner, Anton: Der politische Bezirk Kaplitz. 42. Bd. der Topographie der historischen und Kunstdenkmale in Böhmen. Prag 1929, S. 123-154

 

Čechura, Jaroslav

Počátky  vyšebrodského  kláštera,  Jihočeský sborník historický 50, 1981, 4-16.

 

Cisterciácký klášter Vyšší Brod (Broschüre). Libice nad Cidlinou 2007

 

Das Kloster der Witigonen. 750 Jahre Zisterzienserstift Hohenfurt/Vyšší Brod. Ellwangen 2009

 

Encyklopedie českých klášterů, ed. P-Vlček-P.Sommer –D. Foltýn, Praha 1997, 688-691.

 

Fialová, A.-Hejnic, J.

Manuálník vyšebrodského převora Jana Staicze z první poloviny 15. století, Studie o rukopisech 15, 1976, 39-61.

 

Franc, Jiří: „Pohlédne-li na mne Bůh, rozkvetu“. K emblematice obrazu Pětisté výročí založení Cisterciáckého kláštera Vyšší Brod. („Ich werde blühen, wenn mich Gott anschaut“. Zur Emblematik des Gemäldes 500-jähriges Bestandsjubiläum des Zisterzienserstiftes Hohenfurth in Böhmen). In: Památky Jižních Čech 2. České Budějovice 2009, S. 62-86.

 

Friedl, Antonín

Iluminované rukopisy vyšebrodské, České Budějovice 1967.

 

Hlinomaz, Milan: K interpretaci, době vzniku a původci tzv. rožmberského náhrobku ve Vyšším Brodě, (Zur Interpretation, Entstehung und Besteller der rosenbergischen Grabmal in Hohenfurt), Jihočeský sborník historický (JSH) 56, 1987, S. 71-80

  

Hlinomaz, Milan – Kolda, Vlastimil: Vyšebrodský klášter – nekropole Rožmberků, JSH 57, (Stift Hohenfurt – Necropolle der Rosenbergen) 1988, s. 173-182

  

Hlinomaz, Milan – Kolda, Vlastimil: Náhrobní kameny vyšebrodských opatů (Die Grabsteine der Hohenfurter Aebten), JSH 59, 1990, S. 44-57

  

Hlinomaz, Milan – Kolda, Vlastimil: Náhrobní kameny řeholníků a světských osob ve vyšebrodském klášteře (Mönches Grabsteine und Grabsteine der Ziwillpersonen in Stift Hohenfurt), JSH 60/61, 1991/1992, S. 35-49

  

Hlinomaz, Milan: Cisterciácké opatství Vyšší Brod (Broschüre). Libice nad Cidlinou (1995)

  

Hlinomaz, Milan: Ke kulturně historickému významu Cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě. (Zur Kultur-Historischen Bedeutung des Stiftes Hohenfurt.) In: 900 let cisterciáckého řádu. Praha 2000, S. 169-178

 

Hlinomaz, Milan: Heraldika kláštera Vyšší Brod. (Heraldik des Stiftes Hohenfurt.) K jubileu 750. výročí založení cisterciáckého opatství. In: Památky Jižních Čech 2. České Budějovice 2009, S. 47-61.

 

Janauschek, Leopold
Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. p. 252. No. DCLVIII.

 

Kaindl, Dominik

Geschichte des Zisterzienserschtiftes Hohenfurt in Böhmen, Böhmische Krummau 1930.

 

Kaindl, Dominik

Dějiny kláštera Vyšší Brod v Čechách, translated by M. Hlinomaz, Libice nad Cidlinou 2008

 

Kaindl, Dominik / Hlinomaz, Milan (ed. cz): Dějiny kláštera Vyšší Brod v Čechách. Libice nad Cidlinou – Vyšší Brod 2008.

 

Kubíková, Anna

Rožmberkové a vyšebrodský klášter, in: 900 let cisterciáckého řádu, Sborník z konference konané 28.-29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, ed. K. Charvátová, Praha 2000, 161-168.

 

Kuthan, Jiří

Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983, 220-263.

 

Lavička, Roman: Křížová chodba cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. (Das Kreuzgang im Zisterzienserstift Hohenfurt) In: Za zdmi kláštera. Cisterciáci v českých dějinách. České Budějovice 2010, S. 25-41.

 

Leroux-Dhuys,  Jean-François – Gaud, Henry

Cistercian abbeys. History and Architecture, Köln 1998, 384-387.

 

Leroux-Dhuys, Jean-François: Die Zisterzienser: Geschichte und Architektur. Köln: Könemann 2006. ISBN: 3-8331-2076-2. [S. 18, S. 22, S. 56, S. 125, S. 131, S. 384-387].
 

Millauer, Xaver Maximilian
Der Ursprung des Cistercienserstiftes Hohenfurt in Böhmen. Eine diplomatische Skizze. Prag 1814.

 

Millauer, Maximilian
Fragmente aus dem Nekrolog des Zisterzienser-Stiftes Hohenfurt mit Anmerkungen. S.l. 1819
.

 

Pavel, Raphael

Beschreibunng der im Stifte Hohenhurt befindlichen  Handschiften. In: Xenia Bernardina II. Wien 1891. p. 165-461.

 

Pešina, Jaromír

Mistr vyšebrodského cyklu, Praha 1982.

 

Prix, Dalibor: Vyšší Brod a Naumburg. (Hohenfurt und Naumburg.) In: Studničková, M. (ed.): Čechy jsou plné kostelů. Praha 2010, S. 268-283.

 

Repásová, M.

Das Archiv des Zisterzienserstiftes Hohenfurth in der Pflege des staatlichen Gebietsarchïv  in Třeboň 1950-1994, Analecta cistersiensia 52, 1996, 204-223.

 

Riedl, Antonín: Iluminované rukopisy vyšebrodské. (Illuminierte Handschriften in Hohenfurt.) České Budějovice (1965)

 

Riedl, Mirko: Katalog prvotisků jihočeských knihoven. (Katalog der erstdrucken - Incunabeln in südböhmischen Bibliotheken.) Praha 1974

 

Ryba, Bohumil

Rukopisy kláštera ve Vyšším brodě, Dodatek, Soupisy rukopisů a starších tisků do roku 1800 z fondu Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Svazek 2/1, České Budějovice 1980.

 

Vlček, P. – Sommer, P. – Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1998, S. 688-691

 

Všetečková, Zuzana

Rukopisy vyšebrodského kláštera a nástěnné malby v jižních Čechách, in: 900 let cisterciáckého řádu, Sborník z konference konané 28.-29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, ed. K. Charvátová, Praha 2000, 253-262.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To top